واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی فرخ زاد

در تکمیل معانی واژه ها و عبارت های این بخش، از منابع زیر استفاده شده است :

به زودی واژه های بیشتری به این بخش اضافه خواهد شد.

بی گزندان : بی آسیب ، بی زیان ، بی ضرر

 

 

قبلی «
بعدی »