واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی بهرام شاپور

در تکمیل معانی واژه ها و عبارت های این بخش، از منابع زیر استفاده شده است :

سوگ : مصیبت ، غم ، ماتم ، اندوه
دیهیم : تاج مخصوص پادشاهان
گُرم : غم زیاد ، اندوه زیاد ، دلگیری
پالیز : جالیز ، باغ ، بوستان
کهتران : کوچکترها
کهتر : کوچکتر
تاج کیی : تاج مخصوص پادشاهان

قبلی «
بعدی »