واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی بهرام بهرامیان

در تکمیل معانی واژه ها و عبارت های این بخش، از منابع زیر استفاده شده است :

زبرجد : نوعی زمرد ، سنگی کرانبها
سپنچی : مهمان ، کنابه از دنیا
دهش : بخشیدن
لعل : سنگی است مانند یاقوت به رنگ قرمز
بشکرد : صید ، شکار
مهتران : بزرگان
دخش : تیره و تاریک
گزاف : بیهوده
زنگار : زنگ فلزات و آیینه

قبلی «
بعدی »