واژه نامه شاهنامه – کلمه ها و عبارات بخش پادشاهی آزرم دخت

در تکمیل معانی واژه ها و عبارت های این بخش، از منابع زیر استفاده شده است :

 

به زودی واژه های بیشتری به این بخش اضافه خواهد شد.

تخت کیان : تخت پادشاهی

قبلی «
بعدی »