نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هیرمند

نام فعلی مکان جغرافیایی :  هند بعلاوه پاکستان کنونی

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  هیرمند ، رود هیرمند

شرح مکان جغرافیایی:

هیرمند رود هیرمند شاهرگ حیاتی ولایت پهناور سیستان است. شاخۀ اصلی این رود از کوه های مرتفع ولایت غور در مرکز کشور کنونی افغانستان سرچشمه می گیرد و پس از عبور از خرده ولایت زمین داور ( شهر داور) به کنار شهر بُست میرسد و در آنجا از سمت چپ یا شرق رودخانه ،دیگری قندهار کنونی، به آن می پیوندد و به سوی جنوب و بعداً غرب جریان می یابد تا به دریاچه زره یا هامون میریزد از محل تلاقی دو شاخه در بست تا انتهای هیرمند را ولایت سیستان می گفته اند که بخش آغازین آن استان یا ولایت نیمروز کشور افغانستان را تشکیل میدهد و قسمت انتهایی آن شامل بخش عمده شهرستان زابل ایران در استان سیستان و بلوچستان است.

سیستان و زاولستان که حوضه آبریز رود غزنین است به خاندان رستم از سام تا فرامرز تعلق داشته و بدین سبب نام رود هیرمند همراه نام آن خاندان در شاهنامه آمده است. اولین بار در پادشاهی نوذر و آغاز لشکرکشی پسران پشنگ افراسیاب و اغریرت به ایران از طریق دهستان آمده است که افراسیاب گروهی را برای جلوگیری از

پیوستن زال به سپاه ایران راهی زاولستان و سیستان کرد آنها تا کنار هیرمند پیش رفتند اما دریافتند که زال مشغول دفن پدر خویش در گورابد کنار هیرمند است

کسانی که از شهر ارمان شدند         به کینه سوی زاولستان شدند

شماساس کز پیش جیحون برفت       سوی سیستان روی بنهاد تفت

برفتند بیدار تا هیرمند                       ابا گرز و با تیغ و بخت بلند

هیرمند آخرین بار هم در داستان بهمن نام هیرمند آمده است. هیرمند را به همین نام اکنون در کشور افغانستان میبینیم و اندکی از آن هم در ایران جاری است.

قبلی «
بعدی »