هنگ افراسیاب

نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هنگ افراسیاب

نام فعلی مکان جغرافیایی :  

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

هنگ افراسیاب آخرین پناهگاه افراسیاب هنگام گریز از برابر کیخسرو بوده که بنا بر شاهنامه در شمال غرب ایران زمین و نزدیک شهر بردع و دریای چیچست یا ارومیه قرار داشته است.

وزان پس چنان بد که افراسیاب            همی گشت هرجای بی خورد و خواب

همی از جهان جایگاهی بجست             که باشد به جان ایمن و تندرست

به نزدیک بردع یکی غار بود                 سر کوه غار از جهان نابسود

ندید از برش جای پرواز باز                  نه زیرش پی شیر و آن گراز

خورش برد و از بیم جان جای ساخت     به غار اندرون جای بالای ساخت

زهر شهر دور و به نزدیک آب               که خوانی ورا هنگ افراسیاب

همی بود چندی به هنگ اندرون           ز کرده پشیمان و دل پر زخون

این هنگ در متون دینی ایرانیان جایگاه مهمی داشته است.

قبلی «
بعدی »