نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : هند

نام فعلی مکان جغرافیایی :  هند بعلاوه پاکستان کنونی

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  هندوستان ، جادوستان

شرح مکان جغرافیایی:

هند هندوستان مردم هندوستان از همسایگان نرم خو و کم دردسر برای ایران از عهد باستان تاکنون بوده اند. بدین سبب در شاهنامه نام این کشور بزرگ به صورت هند و هندوستان نیز جادوستان از همان آغاز تا زمان ساسانیان به فراوانی ذکر شده است. بیشترین یاد کرد از این کشور مربوط به داستان و زمان اسکندر بهرام گور و انوشیروان است. در بقیه موارد عموماً شاهزادگان آزرده ایرانی به هندوستان پناهنده شده و هند به منزلۀ وطن دوم ایرانیان عمل کرده است. در داستان ضحاک مادر فریدون او را به البرزکوه در هندوستان یا نزدیک آن برده است که غرض از آن البرز بزرگ است

 

قبلی «
بعدی »