نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نیل

نام فعلی مکان جغرافیایی :  رود نیل

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  آب نیل، رود نیل، دریای نیل

شرح مکان جغرافیایی:

غرض رود مشهور کشور مصر است که در شاهنامه مکرراً به صورت نیل دریای نیل رود نیل و آب نیل از آن نام برده شده است. واژه «نیل» که عموماً با «پیل» هم قافیه شده اغلب مشبه به است برای نشان دادن فراوانی و عظمت چیزی سیال یا غیر آن دریای نیل.

قبلی «
بعدی »