نیایش در شاهنامه

عنوان: نیایش در شاهنامه

نویسنده: علی پورامن

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی مدرس دانشگاه پیام نور تالش و دبیر دبیرستانهای تالش

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی

منبع: مجلۀ رشد زبان و ادب فارسی،دورۀ بیست و سوم، شمارۀ نودو سه، بهار ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

قصد اصلی در این تحقیق، کالبد شکافی نیایش، آن هم از دیدگاه قهرمانان شاهنامه است. یعنی بحثی محتوایی، این که نیایش چیست؟ چرا بشر دوست دارد به نیایش بپردازد و چه نیازی است به آن ؟ فردوسی در قالب این نیایش ها، می کوشد هویت ما را به تصویر کشد و نگرش یک ایرانی را به دستگاه آفرینش بیان کند و این نکته را اثبات کند که انسان‌های بزرگ نیازهای بزرگ دارند و به شخصیت آن‌ها از همین راه می توان پی‌برد. همین نیاز است که نیایش را به وجود می آورد و در این نیایش‌هاست که فلسفۀ حیات خود را آشکار می سازد و چون امکان بررسی تمامی نیایش‌های موجود در شاهنامه در هئیت یک مقاله میسر نبود تها به بررسی آن‌ها تا داستان زال و رودابه بسنده می کنیم. اگر چه این خود می تواند تصویری جامع از مجموع نیایش‌های شاهنامه نیز ارائه دهد(با توجه به محدودیت صفحات مجله، بحث‌های مقدماتی و نیز بخش‌هایی از متن حذف شده است)

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, دعا, نیایش, قالب‌های نیایش

دریافت مقاله: نیایش در شاهنامه

قبلی «
بعدی »