نگاهی دوباره به بیت نخست داستان رستم و سهراب

عنوان: نگاهی دوباره به بیت نخست داستان رستم و سهراب

نویسنده: مهدی فاموری

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار زیان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۰ هجری شمسی

منبع: مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، سال چهارم، زمستان ۱۳۹۱

چکیده مقاله:

بیت آغازین داستان «رستم و سهراب» از ابیات بحث برانگیز شاهنامۀ فردوسی است. محققان دربارۀ نوع خوانش دوکلمۀ قافیه و معنی قافیه نخست، واژۀ کنج، نظرات گوناگونی ارائه داده اند. نگارنده درگفتار حاضر، ابتدا به نقل امهات افوال شارحان این بیت پرداخته، سپس با عنایت به برخی نکات ادبی و زبان شناختی کوشیده است تا ثابن کند «کنج» رای می توان به فتح و هم ضم کاف خواند و معنای آن، احتمالاً چین و شکن دامن کوه و بازۀ کوه است.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, رستم و سهراب, کنج

دریافت مقاله:  نگاهی دوباره به بیت نخست داستان رستم و سهراب

قبلی «
بعدی »