نگاهی تازه به داستان هفت خوان رستم

عنوان: نگاهی تازه به داستان هفت خوان رستم

نویسندگان: دکتر آسیه ذبیح‌نیا عمران / حسین بردخوانی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور یزد / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ شمسی

منبع: مجلۀ نامۀ پارسی، شمارۀ پنجاه و چهار، پائیز ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

یکی از مشهورترین داستان های شاهنامه فردوسی، داستان «هفت خوان است. هفت خوان، روایت نبرد پاکی ها با ارواح خبیثه است که از مرحله ای ساده شروع و به مرحله ای پیچیده ختم می شود. هفت خوان داستان مبارزه درون رستم با دیوهای پلیدی است. امروزه اصطلاح «هفت خوان به عنوان تمثیلی برای گذر از مراحل دشوار زندگی، مطرح می شود. نویسندۀ این مقاله،کوشیده تا با دیدی جدید و موشکافانه به عمق این داستان راه برد. در این مقاله هدف مطابقت متن و مقایسه نسخ مختلف شاهنامه نبوده است؛ بلکه در هر کدام از نسخ اگر بیتی مناسب با موضوع بوده تقل شده و نیز اگر بینی به صورت متفاوت در این نسخه‌ها ذکر شده، صرف نظر از اختلافات موجود یک روایت بیان شده است؛ نیز تذکر این نکته ضروری است که در نسخه های مختلف حدود خوان ها متفاوت است؛ مثلا در برخی از نسخه ها مثل فلورانس دستگیری اولاد، در خوان ششم و در نسخه ژول مول و مسکو، در خوان پنجم آورده شده است که این نکته اهمیت چندانی در متن مقاله ندارد.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, رستم, هفت خوان, دیو, مازندران, رخش

دریافت مقاله: نگاهی تازه به داستان هفت خوان رستم

قبلی «
بعدی »