نگاهی به واژه های ترکی شاهنامه فردوسی

عنوان: نگاهی به واژه های ترکی شاهنامه فردوسی

نویسنده: سجاد آیدنلو

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور، ارومیه

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۵

منبع : مجلۀ متن شناسی ادب فارسی (علمی – پژوهشی) دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، دورۀ جدید، شمارۀ ۲، تابستان ۱۳۹۶، صفحه ۱۱-۳۶

چکیده مقاله :

وام واژه های مختلف زبان ترکی در کهن ترین متون و نمونه های نظم و نثر فارسی راه یافته است. درباره لغات و ترکیب های عربی در مفصل ترین و مهم ترین منظومه بازمانده از سده چهارم، شاهنامهفردوسی، پژوهش های بسیاری انجام شده است؛ اما هیچ پژوهش مستقلی درباره واژه های ترکی این متن وجود ندارد. در این مقاله برای نخستین بار لغات و نام های ترکی حماسه ملی ایران بر اساس جدیدترین و منقّح ترین تصحیح آن، ویرایش دوم متن خالقی مطلق، استخراج و در چند بخش بررسی شده است: الف) واژه های ترکی؛ ب) ترکیب های ترکی فارسی؛ ج) نام های خاص؛ د) لغت های ترکی ابیات دقیقی؛ ه) واژه های نیازمند بررسی بیشتر. بر اساس این تحقیق، ده لغت و شش نام خاص ترکی در ابیات فردوسی و چهار واژه و دو اسم خاص نیز در هزار و پانزده بیت منقول از دقیقی در شاهنامه به کار رفته است. در میان کلمات ترکی شاهنامه به ترتیب، واژه های تُرک، خاقان، تاراج و خدنگ بسامد بیشتری دارد.

کلمات کلیدی : شاهنامه, فردوسی, دقیقی, لغات ترکی

دریافت مقاله:نگاهی به واژه های ترکی شاهنامه فردوسی

قبلی «
بعدی »