نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نوش آذر

نام فعلی مکان جغرافیایی :  آتشکده مشهوری در کنار بلخ

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

نوش آذر آتشکده ای در بلخ هنگام پادشاهی لهراسپ فرزند و جانشینش گشتاسپ بوده است که در زمان حملۀ ارجاسب به بلخ در غیاب گشتاسپ جمعی از موبدان آن آتشکده و نیز لهراسپ پیر کشته شده اند

وزان پس به بلخ اندر آمد سپاه             جهان شد ز تاراج و کشتن سیاه

همی زند و استش همی سوختند        چه پرمایه تر بود برتوختند

همه پیش آتش بکشتندشان                ره بندگی برنوشتندشان

ز خونشان به نوش آذر آذر بمرد              چنین بدکنش خوار نتوان شمرد

دو بار هم در داستان رستم و اسفندیار به این آتشکده اشاره شده است. این آتشکده را آذرنوش هم میخوانده اند ظاهراً اثری از آن در شهر بلخ باقی نمانده است.

قبلی «
بعدی »