نقد و بررسی برخی ابهامات یادداشت‌های شاهنامه

عنوان : نقد و بررسی برخی ابهامات یادداشت‌های شاهنامه

نویسنده/نویسند‌گان : محمود رضایی دشت ارژنه

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده / نویسندگان : دانشیار زیان و ادبیات فارسی، دانشگاه شیراز، ایران

تاریخ نگارش : تابستان ۱۳۹۷ هجری شمسی

منبع : فصل نامه متن‌شناسی ادب فارسی – سال پنجاه و چهارم، دوره جدید، سال دوم، شماره دوم، ص۳۷-۵۱

چکیده مقاله :

یادداشت های شاهنامه یکی از کامل ترین و جامع ترین شرح های شاهنامه است. جلال خالقی مطلق در این اثر به طور ستوده اطلاعات بایسته ای را ارائه کرده است. این اطلاعات عبارت اند از: گزارش ابیات، توضیح واژه ها، اشاره به ریشه شناسی برخی کلمات، سبب اصالت برخی گزینش ها، بررسی پی درپی بودن ابیات، اشاره به نکات دستوری و جنبه های بلاغی و زیبایی شناختی، توضیح ژرف ساخت های اسطوره ای- آیینی برخی از ابیات.

در این جستار پس از واکاوی ابیاتی از شاهنامه ویرایش خالقی مطلق و مراجعه به یادداشت های شاهنامه و منابع مرتبط دیگر روشن شد برخی از این نارسایی ها برخاسته از بی توجهی به بافت متن است؛ در نمونه هایی نیز ضبط نادرست یا مغشوش یک واژه یا عبارت به نارسایی و ابهام در بیت می انجامد. گفتنی است گاهی دیدگاه خالقی مطلق درباره یک بیت درست است؛ اما ساختار بیت به شکلی است که امکان خوانش های دیگر نیز برای خواننده وجود دارد.

کلمات کلیدی : شاهنامه,یادداشت های شاهنامه,جلال خالقی مطلق,ابهامات یادداشت‌های شاهنامه

 

دریافت مقاله

قبلی «
بعدی »