نقد تطبیقی جایگاه انسان در شاهنامه و مهاباراتا

عنوان: نقد تطبیقی جایگاه انسان در شاهنامه و مهاباراتا

نویسنده: دکتر نسرین مظفری

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹ هجری شمسی

منبع: کتاب ماه ادبیات، شمارۀ چهل و یک، شهریور ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

مقاله تطبیقی است که در آن شاهنامۀ فردوسی را با حماسۀ هندی مهابهاراتا بر محور جایگاه انسان بررسی کرده است

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, مهاباراتا, جایگاه انسان, مطالعه تطبیقی

دریافت مقاله: نقد تطبیقی جایگاه انسان در شاهنامه و مهاباراتا

قبلی «
بعدی »