نقد بلاغی بیت معروفی از شاهنامه

عنوان: نقد بلاغی بیت معروفی از شاهنامه

نویسنده: سجاد آیدنلو

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار دانشگاه پیام نور ارومیه

تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹

منبع: مجلۀ نامه فرهنگستان، دورۀ یازده، شمارۀ ۲، تابستان ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

در این مقاله، پس از بیان تعریفی تکمیلی از دانش معانی، بیت معروف «میازار موری که دانه کش است / که جان دارد و جان شیرین خوش است» با ضبط دیگری از آن که در شاهنامه تصحیح جلال خالقی مطلق آمده است.(مکش مورکی را که روزی کش است / که او نیز جان دارد و جان خوش است) مقابله و با توجه به مقتضای حال مخاطب گوینده و نوع ادبی حماسه، دلایل بلاغی رجحان ضبط اخیر در بافت شاهنامه بیان شده است در پابان نیز بر این نظر تاکید شده که برای کشف اصول و معیارهای دانش معانی مختص زبان فارسی لازم است شاهکارهای متون ادبی این زبان به شیوۀ استقرایی بررسی شوند.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, نقد بلاغی, بوستان سعدی, دانش معانی

دریافت مقاله: نقد بلاغی بیت معروفی از شاهنامه

قبلی «
بعدی »