نقدی بر جلد اول شاهنامه مصحَح خالقی مطلق

عنوان: نقدی بر جلد اول شاهنامه مصحَح خالقی مطلق

نویسند‌گان: مصطفی موسوی / میلاد چشمی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  عضو هیئت علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران / دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سمنان

تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۴ هجری شمسی

منبع: متن شناسی ادب فارسی (علمی-پژوهشی) دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، دورۀ جدید، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴، صفحۀ ۱۱۹-۱۳۸

چکیده مقاله:

انتشار شاهنامه خالقی مطلق تحول بزرگی در عرصه شاهنامه شناسی و تصحیح متن در ایران بود. دعوت صریح خالقی از منقدان در مقدمه متن شاهنامه اش برای بررسی بیت بیت تصحیح او و بحث های گوناگون تصحیح متن در یادداشت های شاهنامه توسط او، باب جدیدی را در مقابل پژوهشگران این عرصه گشود. ما بر مبنای شیوه های تصحیحی جناب خالقی، سبک فردوسی و با کمک از دستنویس سن ژوزف و منابع حاشیه ای دیگر چند نکته انتقادی را درباره متن جلد اول شاهنامه تصحیح شده او مطرح کرده، به فراخور آن گهگاه به نقد بعضی برداشت های محتوایی خالقی در یادداشت های شاهنامه نیز پرداخته ایم.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, تصحیح متن شاهنامه, یادداشت‌های شاهنامه, جلال خالقی مطلق

دریافت مقاله: نقدی بر جلد اول شاهنامه مصحَح خالقی مطلق

قبلی «
بعدی »