نظری و گذری بر ناسازگاری های داستانی در شاهنامه فردوسی

عنوان:  نظری و گذری بر ناسازگاری های داستانی در شاهنامه فردوسی

نویسند‌ه: حیدر قمری

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۹۴ هجری شمسی

منبع: نامه فرهنگستان دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۴ شماره ۴

چکیده مقاله:

بیش از هزار سال از تدوین شاهنامه می گذرد. این اثر سترگ، طی آن مدت، در معرض تصرفات گوناگون از قبیل الحاق و حذف و جابه جایی و تغییر و تبدیل بوده است. در ویرایش های متأخر، همه آثار دستکاری ها زدوده نشده است. افزون بر آن، شماری از تا هنجاری ها و اشکال ها چه بسا، به جهات و از راههای گوناگون، در خلال سی سال مدت ساخت و پرداخت تحریرهای متعدد این شاهکار نفس‌‌گیر، به سرود های خود شاعر راه یافته باشد، وظیفه ما به‌حیث حافظ این میراث گرانبها آن است که تا آخرین حد امکان در پالایش آن بکوشیم و آن را هر چه بیشتر به صورت اصلیش نزدیکتر سازیم.

کلمات کلیدی: سترگ, شاهنامه فردوسی, الحاق, تصرفات, دستگاری‌ها

دریافت مقاله: نظری و گذری بر ناسازگاری های داستانی در شاهنامه فردوسی

قبلی «
بعدی »