مکتب روان‌شناسی فردی آدلر، بر مفاهیمی چون احساس حقارت، عقدۀ حقارت، اصل برتری جویی و اثر ترتیب تولد استوار است. به عقیدۀ آدلر، رفتارهای انسان را عوامل اجتماعی تعیین می کنند. این نظریه بعدها در ادبیات و برای مطالعه روی شخصیت‌های داستانی مورد استفاده قرار گرفت ازجمله موارد قابل بررسی در این زمینه، داستان فریدون و فرزندانش در شاهنامه است. بیشتر پژوهشگران علت این برادر کشی را افزون خواهی دانسته‌اند که با بررسی دقیق‌تر ابیات می توان به ریشۀ این افزون طلبی پی‌برد.