شاهنامه نسخه مصطفی جیحونی

نسخۀمصطفی جیحونی

عنوان: نسخۀ مصطفی جیحونی

بانی: مصطفی جیحونی

تاریخ چاپ: ۱۳۷۹ هجری شمسی

محل چاپ: اصفهان

اندازه: وزیری

تعداد جلد: ۵ جلد

توضیحات اثر:

یکی از مهم ترین ویرایش های شاهنامه در ایران، به کوشش مصطفی جیحونی انجام گرفت. این ویرایش، که نتیجه دوازده سال (۱۳۶۷ ـ ۱۳۷۹) تلاش است، در سال ۱۳۷۹ ، توسّط انتشارات شاهنامه پژوهی اصفهان، در پنج جلد (یک جلد مقدمه و ۴ جلد متن) منتشر شد. چاپ جیحونی، حاصل مقابله چهار نسخه شاهنامه و استفاده از نسخه بدل های چاپ خالقی، مسکو و ترجمه بنداری است. این چاپ، بدون نسخه بدل است و با دست نویس بریتانیا / لندن مطابقت بیشتری دارد. روش اصلی جیحونی در این چاپ، استفاده از متن شاهنامه برای تصحیح آن بوده است. در این روش، بیت‌هایی که ضبط آن‌ها در همه نسخه های کهن یکسان بوده یا اختلاف اندکی داشتند، استخراج شده است. نه هزار بیت حاصل را، به عنوان سروده های اصلی فردوسی در نظر گرفته و با دقت در ویژگی های سبکی آنها معیارهایی برای زبان و بیان شاهنامه به دست آمده است. ضوابط قافیه در هشت هزار بیت آغازین شاهنامه، بررسی کاربردهای یک کلمه یا ترکیب قابل بحث در سراسر شاهنامه و استفاده احتیاط آمیز از اصل «ضبط دشوارتر برتر است» از دیگر شیوه های این تصحیح است.

قبلی «
بعدی »