نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : نرم پای

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نامی افسانه ای است

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

نرم پای در داستان مازندران نرم پای نام مردم یا شهر و ولایتی در کنار سگسار و بر سر راه مازندران افسانه ای است

وزان روی سگسار تا نرم پای                چو فرسنگ سیصد کشیده سرای

زبرگوش تا شاه مازندران                     رهی زشت و فرسنگهای گران

نرم پای همان است که بعداً در افسانه های جن و پری و غول بیابانی به دوال پای یعنی موجوداتی که پاهای آنها از تسمه چرمین است شهرت دارند

قبلی «
بعدی »