نام و ننگ در شاهنامه

عنوان: نام و ننگ در شاهنامه

نویسنده: کمال مرتضی‌زاده

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده:  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی املش، دبیر ادبیات مراکز پیش‌دانشگاهی املش و پیام نور رودسر

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ هجری شمسی

منبع: مجلۀ رشد، زبان و ادب فارسی، شمارۀ ۹۳، بهار ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

نویسنده در این مقاله، با تکیه بر بخش اسطوره‌ای شاهنامه، نام و ننگ را مورد بررسی قرارداده و چهارده جنبۀ شکل گیری آن را استخراج و با شواهد شعری بیان کرده است. بخش اول و مقدماتی مقاله و شواهد مکرر حذف گردیده است.

کلمات کلیدی: شاهنامه, نام و ننگ, فرمانبرداری, نژاد و نسب, اسارت, سازش

دریافت مقاله: نام و ننگ در شاهنامه

قبلی «
بعدی »