نامه باستان در بوته نقد (نقد چند بیت از نامه باستان)

عنوان: نامه باستان در بوته نقد (نقد چند بیت از نامه باستان)

نویسند‌گان: محمود رضایی دشت ارژنه / قدرت قاسمی پور

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز / استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۹۱ هجری شمسی

منبع: متن شناسی ادب فارسی (علمی-پژوهشی) دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، سال چهل و نهم، دورۀ جدید، سال پنجم، شمارۀ ۱، بهار ۱۳۹۲، صفحۀ ۶۱-۸۲

چکیده مقاله:

نامه باستان، کامل ترین شرح شاهنامه فردوسی است که میر جلال الدین کزّازی کوشیده است، ضمن پرداختن به مسائلی مانند واژه‌شناسی، ریشه شناسی، اسطوره شناسی، سبک شناسی و زیبایی شناسی، معنای بیت های مبهم را نیز بازنماید. از دیگرسو، این اثر یک متن ویراسته نیز هست؛ به این ترتیب که کزازی کوشیده است، بر پایه برنوشت های خالقی مطلق، مسکو، ژول مول، کلاله خاور، دبیر سیاقی و جوینی، به تصحیحی قیاسی دست یازد و بیتها را هرچه فردوسی وارتر برگزیند. البته گاه هم پیش آمده که کزّازی، همه برنوشت های یادشده را کنار گذاشته و خود بنا بر توجیهاتی، واژه ای را به متن افزوده است. از آنجا که این اثر در دوره های کارشناسی ارشد و حتی دکتری برخی از دانشگاه ها تدریس می شود و یا به عنوان منبعی کمکی، دستمایه دانشجویان تحصیلات تکمیلی قرار می گیرد، نگارندگان برآنند تا در این جستار، برخی از کاستی های این اثر سترگ را بازنمایند و گره از فروبستگی های برخی از بیت های مبهم بازگشایند تا برای شاهنامه پژوهان بیشتر قابل استفاده باشد.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, نامه باستان, نقد, میرجلال الدین کزّازی

دریافت مقاله: نامه باستان در بوته نقد (نقد چند بیت از نامه باستان)

قبلی «
بعدی »