انتخاب اسم فرزند دختر از شاهنامه

اسامی دخترانه در شاهنامه فردوسی