نامجویی در شاهنامه

عنوان: نامجویی در شاهنامه

نویسندگان: رحمان مشتاق‌مهر / اصغر برزی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان:  دانشیار دانشگاه تربیت معلم آذربایجان / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۸۹ هجری شمسی

منبع: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کهن نامۀ ادب پارسی، سال اول، شمارۀ اول، سال ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

در بنیان داستان های حماسی ایران، صدها موضوع بشری است که چشم عالم را به حیرت افکنده، امّا موضوع «نامجویی» از درخشندگی بیشتری برخوردار بوده است. نام و نامجویی، نقش های گوناگونی را در داستان های حماسی شاهنامه رقم زده و مضامین مختلفی را به خود اختصاص داده است. پهلوانان شاهنامه برای به دست آوردن نام، به پیکار برمی خیزند و برای حفظ آن، جان می بازند. نام، عالی ترین خواسته فردوسی و پهلوانان شاهنامه است که در این مقاله، آن را کلیدی ترین واژه داستان های باستانی ایران معرفی کرده و از منسجم ترین و شاخص ترین مؤلّفه ها در حماسه ملّی ایران قلمداد کرده ایم.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, نام و ننگ, تابو, رستم

دریافت مقاله: نامجویی در شاهنامه

قبلی «
بعدی »