نابرابری سرگذشت مانی در شاهنامه ی فردوسی با پزوهش های تاریخی

عنوان: نابرابری سرگذشت مانی در شاهنامه ی فردوسی با پزوهش های تاریخی

نویسندگان: دکتر اکبر نحوی / رضا غفوری

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز / دانشجوی دکتری گرایش ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸

منبع: مجلۀ بوستان ادب دانشگاه شیراز، دورۀ دوم، شمارۀ اول، بهار ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

مانی در اواخر حکومت پارتیان، در سرزمین بابل به دنیا آمد. هنگامی که دوازده ساله بود، فرشته ای بر او نازل شد و به او فرمان داد به تبلیغ دین خود بپردازد؛ اما این کار را تا مدت ها به تعویق بیندازد. او نخست پدر و اطرافیانش را به دین خود دعوت کرد ولی بعدها نتوانست در میان همشهری‌های خویش توفیق چندانی به دست‌آورد. پس از چندی به سفرهای تبلیغی خود در حدود آسیای میانه دست زد. در همین سفرها بود که با آیین بودایی نیز آشنا گردید و بعدها دین جدید خود را با دین های زردشتی، عیسوی و بودایی تلفیق کرد. پس از مدتی به ایران بازگشت و به دربار شاپور اول ساسانی بار یافت و در جایگاه پزشک، در شمار ملازمان شاه قرارگرفت. او در مدت پادشاهی شاپور، آزادانه به گسترش مانویت پرداخت. ولی چندی پس از مرگ شاپور، با مخالفت های فراوانی روبه رو گردید و سرانجام با تحریک موبدان زردشتی، به دستور بهرام اول به قتل رسید. در قسمت تاریخی شاهنامه، روایت پیدایش مانی و آمدن او به دربار ساسانیان، تفاوت های چشم گیری با پژوهش های تاریخی دارد که در این مقاله، وجوه تشابه و تمایز روایت فردوسی را با تحقیقات تاریخی بررسی کرده‌ایم.

 کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, مانی, دین مانوی, شاپور اول, بهرام اول

دریافت مقاله: نابرابری سرگذشت مانی در شاهنامه ی فردوسی با پزوهش های تاریخی

قبلی «
بعدی »