نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مکه

نام فعلی مکان جغرافیایی :  مکه کنونی

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

مکه از این شهر مهم جهان اسلام و قبله مسلمین اولین بار در داستان گشتاسپ با ارجاسپ بدین سبب نام برده شده که دقیقی معبد نوبهار بلخ را به مکه تشبیه کرده است

به بلخ گزین شد بدان نوبهار                که یزدان پرستان بدان روزگار

مر آن خانه را داشتندی چنان              که مرمکه را تازیان این زمان

پس از آن هم در داستان اسکندر دو بار از مکه یاد شده است:

پس آمد سکندر سوی قادسی              جهان گیر تا جهرم پارسی

چون آگاهی آمد به نصر قتیب              کز او بود مرمکه را فرو زیب

پذیره شدش با نبرده سران                  دلاور سواران نیزه وران

سواری بیامد هم اندر زمان                  ز مکه به نزد سکندر دمان

قبلی «
بعدی »