نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مولتان

نام فعلی مکان جغرافیایی:   شهر یا ولایتی در شمال هند که اکنون در پنجاب پاکستان قراردارد

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

مولتان: نام شهر و ولایتی در هند بوده که اکنون در پنجاب پاکستان قرار دارد. این نام یکبار در نسخه مسکو و دوبار در نسخه خالقی مطلق آمده است. در حین جنگ یازده رخ چون پیران ویسه احساس می کند نزدیک است از سپاه ایران با سپهسالاری گودرز شکست بخورد، به گودرز نامه ای می نویسد و به او پیشنهاد می کند که بعضی از ولایات تحت تصرف توران را به ایران واگذارد، که یکی از آنها هم مولتان بوده است:

دگر مولتان آید و بدخشان         همین است از این پادشاهی نشان

و در پادشاهی بهرام گور هنگام آمدن شنگل هندی به درگاه بهرام، چند شاه دیگر هم او را همراهی کرده اند که یکی از آنها شاه مولتان بوده است:

دگرشاه مندل که بد نامدار       همان شاه جندل که بد کامگار

دگرشاه کشمیر با دستگاه          دگر مولتان شاه با فرو جاه

رود سند از کنار مولتان می گذرد و در مولتان به دو بخش تقسیم می شود وصف مولتان در منابع کهن همچون ابوالفدا، ابن رسته، دمشقی و مقدسی آمده است.

قبلی «
بعدی »