مقایسه میان داستان زال و رودابه با منظومه ی بیژن و منیژه از شاهنامه فردوسی

عنوان : مقایسه میان داستان زال و رودابه با منظومه ی بیژن و منیژه از شاهنامه فردوسی

نویسنده: حسین افشاری

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشجوی دوره دکتری تاریخ با گرایش تاریخ ایران پس از اسلام

تاریخ نگارش : پاییز ۱۴۰۱ هجری شمسی

منبع : آکادمیا

چکیده مقاله : بفرموده ی استاد دکتر محمد امین ریاحی اگر از فردوسی بجز داستان زال و رودابه برجای نمانده بود باز ما او را بزرگترین شاعر غنایی زبان پارسی می شناختیم(مقدمه کتاب سرچشمه های فردوسی شناسی نقل البته به مضمون)

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, زال , رودابه , بیژن , منیژه

دریافت مقاله: مقایسه میان داستان زال و رودابه با منظومه ی بیژن و منیژه از شاهنامه فردوسی

قبلی «
بعدی »