مقایسه سفرهای شاهنامه با سفرهای حماسی- اساطیری جهان

عنوان: مقایسه سفرهای شاهنامه با سفرهای حماسی- اساطیری جهان

نویسند‌ه: مهدی رضایی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه سلمان فارسی کازرون

تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۵ هجری شمسی

منبع: نشریه زبان و ادب فارسی سال ۶۹، پائیز و زمستان ۹۵

چکیده مقاله:

سفرهای اساطیری جهان قالب و ساختار مشخصی دارد که آن ها را با دیگر انواع سفرها متمایز می کند. ساختار این سفرها متشکل از حوزه های عملیات گوناگونی است که در روند سفر، تحقق یا عدم تحقق آن تاثیر مستقیم دارد. برخی از حوزه های عملیاتی برای تحقق سفر و بعضی برای عدم تحقق آن تدارک دیده شده اند. شخصیت های سفر و وسایل نقلیه که دو حوزه عملیات این سفرها را به عهده دارند با قدرت جادویی و ماورایی خود بر موانع و محدودیت راه سفر غلبه می کنند و موجب تحقق آن می شوند. در میان داستان های شاهنامه سفرهایی است که دارای ساختار سفرهای اساطیری جهانند اما ساختار بسیاری از آن ها با ساختار سفرهای اساطیری جهان منطبق نیست و نمی توان آن ها را سفر اسطوره ای محسوب کرد.در این تحقیق شاهنامه فردوسی تا پایان داستان اسکندر و منابع پژوهشی اسطوره ای جهان که به زبان فارسی ترجمه شده مورد مطالعه قرار گرفته اند و سفرهای اساطیری آن ها تحلیل و بررسی شده اند. سپس به مقایسه سفرهای شاهنامه با سفرهای اساطیری جهان پرداخته و شباهت ها و تفاوت هایی که در اجزاء و ساختار آن ها وجود دارد مشخص شده است.

کلمات کلیدی: سفر, اسطوره, شاهنامه, ملل

دریافت مقاله:مقایسه سفرهای شاهنامه با سفرهای حماسی- اساطیری جهان

قبلی «
بعدی »