مقایسه جایگاه زن در شاهنامه فردوسی با ایلیاد و اودیسه هومر

عنوان: مقایسه جایگاه زن در شاهنامه فردوسی با ایلیاد و اودیسه هومر

نویسندگان: دکتر حجت عباسی /  دکتر جسینعلی قبادی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: مربی دانشگاه پیام نور مرکز بوشهر / دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۹ شمسی

منبع: فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطوره‌شناختی، سال ششم، شمارۀ نوزدهم، تابستان ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

شاهکار حماسی شاهنامه، اثری است برآمده از مواریث اساطیری، تاریخی و فرهنگی ایران باستان که در آمیزش با جهان بینی توحیدی حکیم ابوالقاسم فردوسی همچون آیینه ای تمام نما، گویای بینش و منش ایرانیان بوده و از این رهگذر همواره از مراجع ایران و ایرانی شناسی قرار گرفته است که به ناگزیر همچون هر منبع و مأخذ دیگر از گزند سهو و خبط مخاطبان و محققان مصون نمانده است؛ گاه متهم به پان ایرانیسم و ترک ستیزی و گاه مظنون به جبرگرایی محض و زرتشتی گری؛ اما تازه تر از همه، اتهام زن ستیزی است (خلاف اتهامات و ابهامات پیشین که لااقل از پاره ای توجیهات و دستاویزهای هرچند ظاهربینانه برخوردار است) که نه تنها پشتوانه ای جز غرض ورزی ندارد، بلکه عکس آن، یعنی زن ستایی (چنانکه پس از این خواهیم دید) صادق است و خود از نقاط قوت حماسه ملی ایرانیان است.در این راستا، جستار حاضر می کوشد جایگاه و نقش زن را در شاهنامه فردوسی با استناد به پیشینه اساطیری، تاریخی و فرهنگی ایران زمین واکاوی نماید.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, زن, اصل مادینه پنداری در اساطیر, یونان و ایران باستان, ایلیاد و اودیسه هومر

دریافت مقاله: مقایسه جایگاه زن در شاهنامه فردوسی با ایلیاد و اودیسه هومر

قبلی «
بعدی »