مقایسه تراژدی رستم و سهراب با اودیسه و ادیپوس

عنوان: مقایسه تراژدی رستم و سهراب با اودیسه و ادیپوس

نویسنده: سهراب ابراهیمی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

تاریخ نگارش: بهار ۱۳۸۸

منبع: فصلنامۀ تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، شمارۀ ۲۱، بهار ۱۳۸۸

چکیده مقاله:

این پژوهش با عنوان «مقایسه تراژدی رستم و سهراب با اودیسه و ادیپوس» به انجام رسیده است.روش تحقیق تاریخی- نظری می باشد که برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از متن شاهنامه فرودسی، ایلیاد و اودیسه هومر و ادیپوس سوفوکل و سایر حماسه های جهان به صورت فیش برداری استفاده شده است. محقق در نگارش این تحقیق پس از مطالعه تراژدی های مذکور به مقایسه آنها پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که حزن و اندوه ناشی از ارتکاب گناه در تراژدی ادیپوس بیشتر از رستم و سهراب و اودیسه است و مخاطب در تراژدی ادیپوس بیشتر تحت تاثیر کاتارسیس (تزکیه نفس) قرار می گیرد.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, اسطوره, حماسه, تراژدی

دریافت مقاله: مقایسه تراژدی رستم و سهراب با اودیسه و ادیپوس

قبلی «
بعدی »