معنا و مفهوم «پر کرگس» در بیتی از شاهنامه

عنوان:  معنا و مفهوم «پر کرگس» در بیتی از شاهنامه

نویسندگان: حسن حیدری / علی صباغی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار دانشگاه اراک / استادیار دانشگاه اراک

تاریخ نگارش: پائیز ۱۳۹۲ هجری شمسی

منبع: متن پژوهی ادبی پائیز ۱۳۹۳ شماره ۶۱

چکیده مقاله:

این جستار به شرح و تفسیر مصرعی از داستان رستم و سهراب شاهنامه فردوسی «شما را زمین، پرّ کرگس مرا» می پردازد. اختلاف نظر شارحان و گزارندگان شاهنامه درباره معنی و مفهوم این مصراع نگارندگان را به جستجو در چرایی این اختلاف ها، شواهد معانی ارائه شده و مفهوم نهایی بیت واداشت. فرضیّه پژوهش حاضر این است که کاربرد کم تعبیر «پر کرگس مرا» در متون ادبی فارسی، ابهام در معنای بیت را دامن زده، شارحان و مترجمان را به گزارش کلّی بیت واداشته است. نگارندگان با بهره گیری از روش قیاسی و بررسی درزمانی، شواهدی از کاربرد تعبیر «پر کرگس» به دست آورده اند و معنای جدیدی را پیشنهاد می کنند. حاصل پژوهش بیانگر آن است که در این مصراع، تعبیر «پر کرگس» از سویی القاگر مفهوم خُردی، تقلیل و ناچیزی است در برابر زمین و هر آنچه در آن است و از سوی دیگر، تعبیر «به عاریت گرفتن پر کرگس» برای بیان شتابزدگی و عجله و سرعت به کار رفته است.

کلمات کلیدی: فردوسی, شاهنامه, داستان رستم و سهراب, پرکرگس

دریافت مقاله: معنا و مفهوم «پر کرگس» در بیتی از شاهنامه

قبلی «
بعدی »