مضامین شاخص ادبیّات پایداری در بخش حماسی شاهنامه فردوسی

عنوان: مضامین شاخص ادبیّات پایداری در بخش حماسی شاهنامه فردوسی

نویسند‌گان : دکتر احمد فروزانفر / دکتر فریده داوودی مقّدم / زهرا عسگری

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان : استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران / استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد تهران / کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شاهد تهران

تاریخ نگارش : زمستان ۱۳۹۷ هجری شمسی

منبع : نشریّۀ ادبیّات پایداری، دانشگاه ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال نهم، شمارۀ هفدهم، پاییز و زمستان ۱۳۹۶

چکیده مقاله :

ادبیّات پایداری، گونه ای مهم و تاثیرگذار از انواع ادبی در ایران است که در طول تاریخ این کشور، نقش مؤثری را در بیان و القای مفاهیم مقاومتی، ایفا نموده است. شاهنامه فردوسی به عنوان پلی برای آشنایی با ریشه های کهن این گونه ادبی در آثار کلاسیک فارسی، به سبب برخورداری از روح حماسه و منش پهلوانی، بیانگر رابطه ای معنادار میان حماسه های خود و مضامین ادبیّات پایداری است که با استناد به روش تحلیل محتوا، این مضامین در بخش میانی شاهنامه، دربردارنده  مضامینی چون: دعوت به اتّحاد و همدلی، میهن دوستی، ظلم ستیزی، بیان جنایت و بیداد گری، هشدار و…  می باشد که شامل مضامین شاخص و کلی ادبیّات پایداری در میان آثار مقاومتی تمامی ملّت هاست که با تطبیق این مضامین در بخش یاد شده و ارائه شاهد مثال های مرتبط با موضوع، بی شک شاهنامه فردوسی از نخستین و کامل ترین منابع مقاومتی ایرانیان در حوزه  ادبیّات پایداری است.

کلمات کلیدی : شاهنامه, فردوسی, حماسه, ادبیّات پایداری

دریافت مقاله:مضامین شاخص ادبیّات پایداری در بخش حماسی شاهنامه فردوسی

قبلی «
بعدی »