نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مصر

نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشور مصر کنونی

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

مصر در شاهنامه از این کشور نامی آفریقا از داستان هاماوران تا پادشاهی خسروپرویز در ۱۴ بیت یاد شده است ۵ بیت در هاماوران در ۲ بیت دارا در ۶ بیت اسکندر ابیات در خسروپرویز در داستان هاماوران پس از بازگشت کیکاووس از بربر آمده است

این توصیف ها نشان میدهد که غرض از مصر همین کشور مشهور کنونی بوده است. وقتی هم که از اندلس نام برده شده غرض شهری در مصر بوده است نه اندلس اسپانیا

قبلی «
بعدی »