نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مَرغ

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

مرغ ظاهراً از شهرهای غربی هندوستان و همسایه شهر دیگری از آن دیار به نام مای بوده بدین سبب نام این دو شهر اغلب در کنار هم به صورت های مرغ و مای یا مای و مرغ آمده است نیز مای مرغ و مای مای

قبلی «
بعدی »