نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : مردی شکل

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

در نامۀ یزدگرد سوم خطاب به کنارنگ طوس نام یکی از دژهای ولایت طوس بوده است

چو ال و تمور و جومردی شکل             ز خوبی نمود آنچ بودش به دل

نام این دژ در چاپ جیحونی «دو شکل» آمده است

چو آل و چو تخموره و دو شکل            ز خوبی نمود آنچه بودش به دل

به هر روی ضبط این نام در نسخه ها مغشوش است و معلوم نیست که در کجای طوس واقع و نام اصلی آن چه بوده است. محل آن شاید نزدیک دژ آل بوده باشد.

 

قبلی «
بعدی »