مبارک فال (نسخه نویافته سن ژوزف)

عنوان: مبارک فال (نسخه نویافته سن ژوزف)

نویسنده: مصطفی جیحونی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: مصحح و محقق شاهنامه، اصفهان

تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۰ هجری شمسی

منبع: مجلۀ علمی-پژوهشی جستارهای ادبی، شمارۀ صدوهفتادوچهار، پائیز ۱۳۹۰

چکیده مقاله:

شناسایی و چاپ شاهنامه نسخه سن ژوزف بیروت (احتمالاً کتابت اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم) رویداد مبارکی در متن شناسی شاهنامه است. این دست نویس مهم در کنار سایر نسخه های معتبر مانند فلورانس (۶۱۴)، لندن (۶۷۵)، طوپقاپوسرای (۷۳۱)، لنینگراد (۷۳۳)، قاهره (۷۴۱) و ترجمه عربی بنداری می تواند در کار تصحیح حماسه ملی ایران مفید باشد. نگارنده در مدت هفت ماه، تصحیح خویش از شاهنامه (اصفهان، شاهنامه پژوهی،۱۳۷۹، پنج جلد) را با ضبط های این نسخه نویافته مقایسه کرده و حدود هفتصد مورد اختلاف یافته است. در این مقاله، صد و شش مورد از این تفاوت ها برای آگاهی شاهنامه پژوهان ذکر و بررسی می شود تا شاید در رسیدن به متن نزدیک به اصل شاهنامه به کار آید.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, تصحیح, نسخۀ سن ژوزف, چاپ جیحونی

دریافت مقاله: مبارک فال (نسخه نویافته سن ژوزف)

قبلی «
بعدی »