مافَرُّخان، نام مکانی در شاهنامه

عنوان: مافَرُّخان، نام مکانی در شاهنامه

نویسنده: سجاد آیدنلو

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: استادیار دانشگاه پیام نور ارومیه

تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹

منبع: مجلۀ نامه فرهنگستان، دورۀ یازده، شمارۀ ۲، تابستان ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

نویسنده در این مقاله به بررسی کلمه مافرخان در نسخه های مختلف شاهنامه پرداخته و نتیجه گرفته است که این کلمه نام مکان است

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, مافرخان, چاپ مسکو, تصحیح ژول مول, شاهنامه قریب-محمودی

دریافت مقاله: مافَرُّخان، نام مکانی در شاهنامه

قبلی «
بعدی »