لیست بخش های شخصیت

اطلاعات این بخش به همت همراهان خوب ویکی شاهنامه و به سرپرستی جناب آقای علی دهگانپور جمع آوری گردید و توسط سرکار خانم مینا منصوری والا بررسی و تصحیح گردید ، سپس توسط جناب آقای محمد رضا سعیدی شخصیت های شاهنامه بر اساس بخش بندی نسخه مسکو طبقه بندی و دسته بندی شد.

شخصیت های شاهنامه – بخش آغاز کتاب
شخصیت های شاهنامه – بخش کیومرث
شخصیت های شاهنامه – بخش هوشنگ
شخصیت های شاهنامه – بخش طهمورث
شخصیت های شاهنامه – بخش جمشید
شخصیت های شاهنامه – بخش ضحاک
شخصیت های شاهنامه – بخش فریدون
شخصیت های شاهنامه – بخش منوچهر
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی نوذر
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی زوطهماسپ
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی گرشاسپ
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی کیقباد
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی کی‌کاووس
شخصیت های شاهنامه – بخش رزم کاووس با شاه هاماوران
شخصیت های شاهنامه – بخش سهراب
شخصیت های شاهنامه – بخش سیاوش
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی کیخسرو
شخصیت های شاهنامه – بخش گفتار اندر داستان فرود سیاوش
شخصیت های شاهنامه – بخش داستان خاقان چین
شخصیت های شاهنامه – بخش داستان اکوان دیو
شخصیت های شاهنامه – بخش داستان بیژن و منیژه
شخصیت های شاهنامه – بخش داستان دوازده رخ
شخصیت های شاهنامه – بخش اندر ستایش سلطان محمود
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی لهراسپ
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی گشتاسپ
شخصیت های شاهنامه – بخش داستان هفتخوان اسفندیار
شخصیت های شاهنامه – بخش داستان رستم و اسفندیار
شخصیت های شاهنامه – بخش داستان رستم و شغاد
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی بهمن اسفندیار
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی همای چهرزاد
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی داراب
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی دارای
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی اسکندر
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی اشکانیان
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی اردشیر
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی شاپور
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی اورمزد
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی بهرام اورمزد
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی بهرام
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی بهرام بهرامیان
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی نرسی بهرام
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی اورمزد نرسی
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی شاپور ذوالاکتاف
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی اردشیر نکوکار
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی شاپور سوم
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی بهرام شاپور
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی یزدگرد بزه‌گر
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی بهرام گور
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی یزدگرد هجده سال بود
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی قباد
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی کسری نوشین روان
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی هرمزد
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی خسرو پرویز
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی شیرویه
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی اردشیر شیروی
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی فرایین
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی پوران دخت
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی آزرم دخت
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی فرخ زاد
شخصیت های شاهنامه – بخش پادشاهی یزدگرد