نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : لاژوردین

نام فعلی مکان جغرافیایی :  نا معلوم

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

لاژوردین بنا بر بیتی از نامه یزدگرد سوم به کنارنگ طوس یکی از دژهای ولایت طوس بوده است

در گنبدان تیغ با جرمنه           دگر لاژوردین ز بهر بنه

اما در ولایت طوس چنین دژی شناخته نیست اگر نام آن صحیح ضبط شده باشد باید در نزدیکی آل بوده باشد.

 

قبلی «
بعدی »