نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : قسطنطنیّه

نام فعلی مکان جغرافیایی :   استانبول

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

قسطنطنیه: شهری کهن و یونانی نشین در محل استانبول فعلی که در قرن هفتم پیش از میلاد توسط  یونانیان بنا شد و به سبی موقعیتش از همان اوایل اهمیت یافت، در سال ۳۳۰ میلادی به فرمان کنستانتین اول (کنستانیوس) که معرب آن قسطنطنین بازسازی شد و با نام قسطنطنیه پایتخت امپراطوری شد. پس از تسخیر شهر به دست مسلمانان پایتخت امپراطوری عثمانی بود و نامش به استانبول (اسلامبول به معنای اسلام شهر) تغییر کرد و از سال ۱۹۳۳ رسما استانبول نامیده شده این شهر تنها یک بار در پادشاهی خسروپرویز ساسانی و زمان پناه بردن او به روم نام برده شده است:

به قسطنطنیه فزو زان سپاه       ندارم که دارند کشور نگاه

قبلی «
بعدی »