نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : قالانیقوس / قالینیوس

نام فعلی مکان جغرافیایی :  شهر رقه در کشور سوریه

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  قالینیوس، قالینوس، کالینیکوس

شرح مکان جغرافیایی:

قالانیقوس قالینیوس دژی بوده است در جنوب شرق ،روم میان آرایش روم یا دورا – اوراپوس در ساحل رود فرات و انطاکیه واقع در هامون که انوشیروان آن را تصرف کرد و مردمش را مطیع خود ساخت

سپه را به هامونی اندر کشید      برآورده ای دیگر آمد پدید

دزی بود با لشکر و بوق و کوس   کجا خواندندیش قالینیوس

      خروشی برآمد ز قالینیوس          کز آن نعره اندک شد آواز کوس

بعضی قالینیوس را معرب کالینیکوس دانسته اند و ابن خردادبه در معرفی شهر رقه نوشته که آن شهر به رومی قالانیقوس نام دارد» شهر رقه اکنون در جنوب شرق حلب و در حاشیه رود فرات در کشور سوریه قرار گرفته است.

قبلی «
بعدی »