نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : قادسی

نام فعلی مکان جغرافیایی :  استان قادسیه در عراق

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:  قادسیه

شرح مکان جغرافیایی:

غرض از قادسی شاهنامه همان قادسیه مشهور واقع در پنج فرسنگی غرب کوفه است که در آن سپاه ایران به سرداری رستم هرمزان از سپاه تازیان به سرداری عمر سعد وقاص شکست خورد. نام این محل از داستان اسکندر وارد شاهنامه شده و بعد عمدتاً در پادشاهی یزدگرد سوم و شرح شکست ایرانیان از تازیان ادامه یافته است  اکنون یکی از استانهای کشور عراق واقع در شرق استان نجف و جنوب استان بابل به نام همان قادسی کهن القادسیه نام دارد.

قبلی «
بعدی »