فرهنگ و آیین های آموزش و پرورش ساسانیان در شاهنامه

عنوان: فرهنگ و آیین های آموزش و پرورش ساسانیان در شاهنامه

نویسنده: مریم نظامی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسنده: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی،

تاریخ نگارش: تابستان ۱۳۸۹

منبع: مجلۀ حافظ، شمارۀ هفتادو پنج، آبان ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

از فرهنگ‌ها و آیین‌های آموزش و پرورش ساسانیان که در شاهنامه بروز پیدا کرده است. می توان به گزینش دایه برای کودک و آموزه‌های گوناگون اشاره کرد. از جمله می توان آموزه‌های اجتماعی و دینی را نام برد. کوتاه سخن اینکه، ایرانیان مردمانی فرهنگ‌دوست و فرهنگ‌پرور بوده‌اند و در شاهنامه ایرانیان و از جمله ساسانیان، چنان معرفی شده‌اند که به فرهنگ و دانش اهمیت می داده‌اند.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی,فرهنگ, آیین های آموزش و پرورش, آموزه‌های اجتماعی, آموزه‌های دینی, فرهنگ‌دوست, فرهنگ‌پرور

دریافت مقاله: فرهنگ و آیین های آموزش و پرورش ساسانیان در شاهنامه

قبلی «
بعدی »