فردوسی؛ متعبد یا خردورز

عنوان: فردوسی؛ متعبد یا خردورز

نام نویسندگان: حمیدرضا اردستانی رستمی

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: عضو هیات علمی دانشگاه آزاد دزفول دانشچوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

تاریخ نگارش: تابسان ۱۳۸۹ شمسی

منبع: مجلۀ حافظ، شماره هفتادو پنج، آبان ۱۳۸۹

چکیده مقاله:

در مقاله نویسنده کوشیده است ابعاد و جنبه های مختلف خرد را در شاهنامه و از منظر فردوسی بررسی و تشریح نماید

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, خرد, خرد فلسفی, خرد غریزی, عقل ستیزی

دریافت مقاله: فردوسی؛ متعبد یا خردورز

قبلی «
بعدی »