عملیات روانی(= جنگ نرم) در شاهنامه فردوسی با تأکید بر داستان رستم و اسفندیار

عنوان: عملیات روانی(= جنگ نرم) در شاهنامه فردوسی با تأکید بر داستان رستم و اسفندیار

نویسند‌گان: علی محمد پشت دار / فاطمه شکردست

سابقه شغلی یا تحصیلی نویسندگان: دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه پیام نور / دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

تاریخ نگارش: زمستان ۱۳۹۲ هجری شمسی

منبع: فصلنامۀ تخصصی مطالعات داستانی، سال اول، شمارۀ چهارم، تابستان ۹۲

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی شیوه های عملیات روانی در شاهنامه با تکیه بر داستان رستم و اسفندیار پرداخته شده است. عملیات روانی همان جنگ کلمه و عقیده است و زاییدۀ دنیای مدرن نیست بلکه ریشه در اعماق تاریخ دارد. اولین کتاب در این زمینه ۵۰۰ قبل از میلاد توسط ”سون تزو“ با نام هنر جنگ نوشته شده است. به علت زیر ساخت های فکری و عقیدتی در جنگ رستم و اسفندیار این داستان برای تطبیق با عملیات روانی انتخاب شده است. به این منظور پس از مقدمه ابتدا خلاصه ای از داستان رستم و اسفندیار آمده، سپس تعریف مختصری از عملیات روانی و شیوه ها و ابزار ها آن آمده است. از جملۀ این روش ها دشمن سازی، استعاره پردازی، مناظره و گفتگوی هدفمند، القا، تشجیع ، تطمیع، تحقیر، استهزاء، قدرت نمایی، برچسب زدن، بزرگ نمایی،چینش خبری، تضعیف روحیه، بحران سازی تصنعی ، نمک گیر کردن، بی غرض نمایی، و… بررسی شده و برای هر مورد نمونه هایی آمده است.

کلمات کلیدی: شاهنامه, فردوسی, عملیات روانی, جنگ نرم, رستم و اسفندیار

دریافت مقاله: عملیات روانی(= جنگ نرم) در شاهنامه فردوسی با تأکید بر داستان رستم و اسفندیار

قبلی «
بعدی »