نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : عمان

نام فعلی مکان جغرافیایی :  کشور عمان

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

در شاهنامه یک بار از عمان در پادشاهی هرمزد نوشین روان نام برده شده که ظاهراً غرض پهنۀ کشور کنونی عمان در جنوب خلیج فارس بوده است:

ز سیراف وستای یزدان پرست              ز عمان چو خنجست چون پیل مست

قبلی «
بعدی »