نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : عراق

نام فعلی مکان جغرافیایی :  سرزمین میان دجله و فرات

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

عراق در شاهنامه دو بار از عراق نام برده شده است. اولین بار در پادشاهی دارا است که گوید:

سکندر چو از کارش آگاه شد     که دارا به تخت افسر ماه شد.

سپه برگرفت از عراق و براند      به رومی همی نام یزدان بخواند

بار آخر هم در پادشاهی نوشین روان آمده است که وی مملکت خویش را به چهار بهر بخش کرد که یکی از آنها عراق و روم بود

از این ابیات پیداست که غرض از عراق سرزمینهای میان دو رود دجله و فرات ،است که قلب کشور عراق کنونی را تشکیل داده است.

قبلی «
بعدی »