نام مکان جغرافیایی در شاهنامه : عدن

نام فعلی مکان جغرافیایی :  پایتخت کشور یمن

نام های دیگر مکان جغرافیایی در شاهنامه:

شرح مکان جغرافیایی:

«عَدَن» یا «عَدْن» که اکنون مهمترین شهر کشور یمن و مرکز آن است در گذشته به دو چیز شهرت داشته به زیبایی اطرافش که به آن بهشت عدن می گفته اند و به شمشیرها یا تیغ هایش در شاهنامه نیز نام عدن تنها یک بار به مناسبت همین شهرت تیغ ها و سایر کانی های آن آمده است:

ز بُرد یمانی و تیغ یمن            دگر هرچه معدنش بد در عدن

 

قبلی «
بعدی »